Example 31 (Supplementary NCERT) - Prove [a b c+d] = [a b c] + [a b d]

  1. Chapter 10 Class 12 Vector Algebra
  2. Serial order wise

Transcript

Example 31 (Supplementary NCERT) Prove that [๐‘Ž โƒ—, ๐‘ โƒ—, ๐‘ โƒ—+๐‘‘ โƒ— ] = [๐‘Ž โƒ—, ๐‘ โƒ—, ๐‘ โƒ— ] + [๐‘Ž โƒ—, ๐‘ โƒ—, ๐‘‘ โƒ— ]Solving LHS [๐‘Ž โƒ—, ๐‘ โƒ—, ๐‘ โƒ—+๐‘‘ โƒ— ] = ๐‘Ž โƒ— . ["(" ๐‘ โƒ—") " ร— "(" ๐‘ โƒ—+๐‘‘ โƒ—)] = ๐‘Ž โƒ— .["(" ๐’ƒ โƒ— ร— ๐’„ โƒ—") + (" ๐’ƒ โƒ— ร— ๐’… โƒ—) ] = ๐‘Ž โƒ— .["(" ๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—")" ] + ๐‘Ž โƒ— .["(" ๐‘ โƒ— ร— ๐‘‘ โƒ—)] = [๐‘Ž โƒ—", " ๐‘ โƒ—", " ๐‘ โƒ— ] + [๐’‚ โƒ—", " ๐’ƒ โƒ—", " ๐’… โƒ— ] = RHS Hence proved

About the Author

Davneet Singh's photo - Teacher, Engineer, Marketer
Davneet Singh
Davneet Singh is a graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 10 years. He provides courses for Maths and Science at Teachoo.