Prove that log(mn)=log(m) log(m)

Saurabh Sharma's image