Uttar lens aur aabtal lens me aantar kaya hai 
Suraj Kumar's image