why capital shown in liability

SHASHANK SHEKHAR's image
SHASHANK SHEKHAR
Aug. 8, 2016, 11:24 p.m.